LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE SVETI TOMAŽ

Energetski koncept lokalne skupnosti oz. občine pomeni dolgoročno načrtovan razvoj  občine na energetskem in z energijo povezanim okoljskim razvojem. Pomeni, ne  samo odločilnega koraka k pripravi, ampak tudi osnovo za postavitev in izvajanje  ustrezne okoljske in energetske politike. Lokalni energetski koncept (LEK) je torej  dokument, ki občino in njene prebivalce usmerja k sistematskemu oblikovanju in
vzdrževanju baz podatkov o porabnikih in rabi energije, energetskim rekonstrukcijam,  nizko energijskim in pasivnim gradnjam, skrbnemu ravnanju z energenti in energijo,  uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije (URE), poviševanju energijske  učinkovitosti in uvajanju obnovljivih virov energije (OVE). Odgovorni na občini (župan  in občinska uprava ter energetski upravljalec-manager) kakor tudi odgovorni v
bodočih pokrajinah se morajo zavedati, da je dolgoročno načrtovanje energetskega  razvoja občine ključni element dolgoročnega gospodarskega razvoja nasploh in  osnova za nižanje energijske odvisnosti ter vplivov na okolje oz. zagotavljanja  trajnostnega razvoja.
Trajnostna energijska politika zahteva celoviti pristop, ki povezuje in usklajeno  obravnava tako področje energetike, varstva okolja vključno s podnebjem kot tudi  gospodarskega in regionalnega razvoja. Pri tem moramo upoštevati tudi ostale dejavnike, kot so zniževanje energijskih stroškov, emisij toplogrednih plinov, lokalno izboljšanje kvalitete zraka, upravljanje z lokalnimi energijskimi obnovljivimi in neobnovljivimi viri. V dejavnosti in izvajanje LEK naj bodo poleg župana vključeni vsi ključni akterji, kot so vodje oddelkov za naložbe, gospodarske in družbene  dejavnosti, direktorji javnih zavodov, občinski svetniki, direktorji javnih in privatnih podjetij v občini, predstavniki obrti in malih podjetnikov, kmetov ter predstavniki občanov. Poleg vplivanja na vsebino LEK imajo vsi prizadeti še dolžnost osveščanja  svojih sodelavcev in prebivalstva.

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE SVETI TOMAŽ