Občinska volilna komisija

Volilna komisija je potrjena na seji občinskega sveta občine Sveti Tomaž. Naloga komisije je, da skrbi za zakonitost volitev v občinski svet, določa volišča, imenuje volilne odbore, ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi rezultate, ter poda poročila o izidu volitev, opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih volitvah.

Volilna komisija mora opravljati svojo funkcijo vestno in odgovorno, delovati mora samo na podlagi zakonov in drugih predpisov kot neodvisni organ. Volilna komisija ima tajnika, ki je imenovan izmed delavcev občinske uprave ter ni član volilnega organa.

Sestava občinske volilne komisije (mandat 2022 do 2026):

  1. Balažič Ivan, za predsednika
  2. Valerija Munda, za namestnika predsednika
  3. Melanie Ozmec, za člana
  4. Barbara Rep, za namestnika člana
  5. Janez Obran, za člana
  6. Tilen Majcen, za namestnika člana
  7. Milan Rajh, za člana
  8. Janez Viher, za namestnika člana