Gospodarske javne službe

KONCESIJSKA POGODBA ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ
Izvajalec: Komunalno podjetje Ormož d.o.o.,
Hardek 21/c
2270 Ormož
Telefon: 02 / 741 06 40

 

KONCESIJSKA POGODBA ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINI SVETI TOMAŽ
Izvajalec: Komunalno podjetje Ormož d.o.o.,
Hardek 21/c
2270 Ormož
Telefon: 02 / 741 06 40

KONCESIJSKA POGODBA ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV, OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOČJU OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ
Izvajalec: Komunalno podjetje Ormož d.o.o.
Hardek 21/c
2270 Ormož
Telefon: 02 / 741 06 40

ELABORATI IN POROČILA GJS

leto 2022

Elaborat o oblikovanju cen storitev GJS oskrba s vodo za leto 2022

Elaborat o oblikovanju cen storitev GJS ravnanja z odpadki za leto 2022

Elaborat oblikovanju cen storitve GJS odvajanja in čiščenja komunalnih voda za leto 2022