Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

 Matična številka:

davčna številka:

šifra dejavnosti:

OBČINA SVETI TOMAŽ, Sveti Tomaž 37 2258 Sveti Tomaž

2242761000

46847758

84.110 splošna dejavnost javne uprave

Odgovorna uradna oseba:

Mirko Cvetko, župan

Datum prve objave kataloga:

30.03.2008

Datum zadnje spremembe:

16.01.2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

Druge oblike kataloga:

Občina Sv. Tomaž

  /

Pravna podlaga:

 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Uradne ure za stranke:

ponedeljek  od 8-11 ure in 13 -15 ure.

sreda  od 7-11 ure in 13-17 ure.

petek od 7-11 ure in 12-13 ure.

Delovno področje občine Sveti Tomaž:

Občina v okviru Ustave in zakonov samostojno opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki jih s soglasjem občine prenese v občinsko pristojnost država. Občina v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun. Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge) določene z zakonom in statutom za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja naslednje naloge:

 • upravlja občinsko premoženje
 • omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva
 • načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja in izvaja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči
 • ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj
 • v skladu z zakonom ureja promet v občini ter izvaja naloge občinskega redarstva
 • skrbi za zbiranje in odlaganje odpadkov
 • ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte
 • gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine
 • organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe
 • v okviru svoje pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za obvezne lokalne javne službe
 • skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom in opravlja druge dejavnosti varstva okolja
 • skrbi za požarno varnost in organizira reševanje in pomoč
 • ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in organizira enote, službe in druge operativne sestave za zaščito reševanja in pomoč ter zagotavlja njihovo usposabljanje
 • pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele
 • pospešuje oblike prostovoljne pomoči
 • pospešuje vzgojno izobraževalno, kulturno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno, turistično in zdravstveno dejavnost na svojem področju
 • pospešuje razvoj športa in rekreacije
 • pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju
 • ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev
 • določa pogoje za prireditve in opravlja nadzorstvo nad njimi
 • organizira komunalno-redarsko službo in skrbi za red v občini
 • določa prekrške denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi se ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno;
 • opravlja statistično, evidenco in analitično funkcijo za svoje potrebe
 • sprejema statut občine in druge splošne akte
 • predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti
 • organizira občinsko upravo
 • ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

Seznam zakonov, ki se nanašajo na delovno področje organa:

 • Zakon o lokalni samoupravi
 • Zakon o lokalnih volitvah
 • Zakon o financiranju občin
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja 

 Organigram in podatki o organizaciji organa

Seznam notranjih organizacijskih enot

 Občinska uprava Občine Sveti Tomaž je organizirana kot enovit organ.

 a.) Organigram in podatki o organizaciji organa

 Župan Mirko Cvetko

Občinski svet in delovna telesa: povezava

Nadzorni odbor: povezava

Občinska volilna komisija: povezava

Občinski inšpektorat: povezava

Občinski štab za civilno zaščito: povezava

Občinska uprava: povezava

 b.) Pooblaščene osebe

 Pooblaščena osebe za vodenje in odločanje v upravnem postopku:   povezava

Pooblaščene osebe za posredovanje informacij javnega značaja:

Zinka HARTMAN, univ. dipl. prav., direktorica občinske uprave

Tel: 7416-600, Elektronski naslov: zinka.hartman@sv-tomaz.si

Pooblastilo: Sklep z dne 05.05.2009, št. 007-12/2009 01/zh

c.) Center za varstvo osebnih   podatkov in izjava o dostopnosti  Politika varstva osebnih podatkov:

Pravice posameznikov:

Evidenca dejavnosti obdelav osebnih podatkov:

Varstvo osebnih podatkov | Občina Sveti Tomaž (sv-tomaz.si)

Izjava o skladnosti: (ZDSMA): povezava

 d.) Povezava na državni register predpisov in register predpisov evropske unije

 Državni predpisi

 pravno-informacijski sistem RS

Predpisi lokalnih skupnosti

  Uradno glasilo občine Sveti Tomaž

 http://sv-tomaz.si/kategorija/glasilo/

Predpisi EU

 UER-LEX

 e.) Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov

predlogi predpisov

 f.) Seznam strateških in programskih dokumentov

Seznam strateških in programskih dokumentov

 strateški dokumenti in proračuni

 g.) Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih  storitev

 Razvid upravnih postopkov:

 Lex Localis (lex-localis.info)

Vloge in obrazci: povezava

h.) Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 • Evidenca zavezancev za plačilo stavbnega zemljišča
 • Evidenca o vlagateljih  za uveljavitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu novorojenca
 • Evidenca oseb, ki jim občina plačuje osebno zdravstveno zavarovanje
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o komunalnih prispevkih
 • Evidenca o najemnikih grobov
 • Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine
 • Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih postopkov
 • Evidenca stanovanj v lasti občine
 • Evidenca  najemnih pogodb za poslovne prostore
 • Evidenca najemnih pogodb za stanovanja
 • Evidenca o občinskih javnih cestah

Evidence temelji na zakonski podlagi in vsebujejo podatke,  kot ga opredeljuje normativna podlaga.

Organ pridobiva podatke v evidenci po uradni dolžnosti in na podlagi vlog.

 i.) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

 PISO (PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM) omogoča vpogled v državne in občinske prostorske evidence. VSTOPI – PISO – Prostorski informacijski sistem občin (geoprostor.net)

 k.) Drugi podatki 

 Javni razpisi: povezava 

Lokalne volitve: povezava 

Javna naročila po ZJN3:  povezava

3. Opis načina dostopa do  informacij javnega značaja

Dostop do informacij javnega značaja: Vaše vloge lahko vložite v času uradnih ur na vložišču, pošljete po    pošti  oz. posredujete po elektronski pošti: obcina@sv-tomaz.si

Obrazci s področja dostopa do informacij javnega značaja: Povezava

4. Stroški za posredovanje informacij javnega značaja

Stroške posredovanja informacij javnega značaja določa

 Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis) kot to določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016)..
5. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja

Seznam  najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

 Zapisnik občinskega sveta: povezava
 6. Povezave
Pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja Pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja RS
 7. Priloge
letno poročilo za leto 2021

letno poročilo za leto 2022