Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
  • nadzoruje finančno poslovanje porabnikov proračunskih sredstev.

Nadzor vključuje preverjanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov in drugih porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor šteje 3 člane. V tem mandatu ga sestavljajo:

  1. Kukovec Vanja
  2. Lovrec Luka
  3. Majcen Tilen

Poslovnik o delu Nadzornega odbora

poslovnik nadzornega odbora