Občinski inšpektorat

Jana ČAVNIČAR, univ. dipl. prav.

Inšpektorica v Medobčinski upravi občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž

T: +386 (0)2 741 53 42
E: jana.cavnicar@ormoz.si

Občinska inšpekcija opravlja naloge inšpekcijskega nadzora in občinskega nadzora.

Delovno področje
a) Inšpekcijsko nadzorstvo
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili.

Občinski inšpektorji so pooblaščene uradne osebe, ki sistematično opravljajo nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov, drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti in zakonov, če je za to v zakonu dano pooblastilo lokalni skupnosti.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva iz svojega delovnega področja imajo občinski inšpektorji pravico pregledati objekte in naprave ter dokumentacijo, zaslišati stranke in priče v upravnem postopku, pridobiti podatke, s katerimi lahko ugotovijo istovetnost oseb ter opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva oziroma imajo enaka pooblastila, dolžnosti in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o upravi.

Prekrškovni organ:
Zakon o prekrških določa, da o prekrških odločajo prekrškovni organi in sodišča. Prekrškovni organi so upravni in drugi državni organi in nosilci javnih pooblastil, ki izvajajo nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in uredb, s katerimi so določeni prekrški, in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so s posebnimi predpisi pooblaščeni za odločanje o prekrških.

Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico in dolžnost:

• odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
• izdati odločbo o prekršku s predpisano globo,
• predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
• odrediti druge ukrepe in dejanja, za katera je pooblaščen.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva imajo občinski inšpektorji enaka pooblastila, pravice, dolžnosti in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o upravi.

Občinski inšpektorji so dolžni tudi organizirati izvajanje opozorilnih ukrepov in pomoči zavezancem pri izvajanju predpisov, opozarjati pristojne ustanove na nepravilnosti in na sistemska odstopanja ter predlagati spremembe.

V primeru, da zavezanec ne izvrši naloženega ukrepa, oziroma ga ne izvrši popolnoma ali v določenem roku, lahko občinski inšpektor odloči, da to opravi druga pravna ali fizična oseba na stroške zavezanca.

b) Občinsko nadzorstvo
Občinsko nadzorstvo opravljajo občinski nadzorniki, ki nadzorujejo izvajanje občinskih predpisov, razen predpisov, ki urejajo varnost prometa v naseljih.

Občinski nadzorniki so pooblaščene uradne osebe, ki sistematično opravljajo nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

Občinski nadzorniki opravljajo posamezna dejanja v postopku pred izdajo odločbe in ugotavljajo dejstva in okoliščine, pomembne za odločitev, neposredno izrekajo in izterjujejo denarne kazni in opravljajo druge naloge po nalogu vodje inšpektorata in občinskih inšpektorjev.

Občinski nadzornik je pristojen za izvajanje tistih določb občinskih odlokov, za katere je s temi odloki pooblaščen.

Če občinski odlok vsebuje splošno pooblastilo, da je za opravljanje nadzora nad izvajanjem tega odloka pristojna služba pristojna za nadzor, odredi vodja občinskega inšpektorata, izvajanje katerih določb v občinskem odloku s takšnim pooblastilom, bo izvajal občinski nadzornik.

Občinski nadzornik lahko opravlja posamezna opravila v upravnem postopku v zvezi z inšpekcijskim nadzorstvom. Pri tem se mora ravnati po navodilih občinskega inšpektorja, ki je pristojen za vodenje konkretnega inšpekcijskega postopka.

Pri opravljanju nadzora ima občinski nadzornik pravico in dolžnost:
• opozoriti na lažje kršitve predpisa,
• ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora,
• odrediti odpravo nepravilnosti,
• izreči globo za prekršek na kraju samem,
• odrediti začasno ustavitev del, ki jih opravljajo fizične ali pravne osebe, če se ta dela opravljajo v nasprotju s predpisi, po katerih opravlja nadzor,
• odrediti določene začasne ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnosti oseb in premoženja,
• od fizičnih ali pravnih oseb zahtevati, da mu nudijo vse podatke in vso potrebno pomoč pri izvajanju nadzora,
• obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen,

c) Občinsko redarstvo
Občinsko redarstvo opravlja nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili in izvaja ukrepe, za katere je z zakonom o varnosti cestnega prometa in drugimi zakoni pooblaščeno, ter ukrepe, ki so določeni z občinskimi odloki in drugimi občinskimi predpisi.

Občinski redarji so pooblaščene uradne osebe, ki sistematično opravljajo nadzor nad izvajanjem predpisov, navedenih v prejšnjem členu in drugih predpisov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

Pooblaščene uradne osebe občinskega redarstva so občinski redarji in operativni vodja prometa.

Vodja Občinskega inšpektorata lahko pooblasti operativnega vodjo prometa za vodenje Občinskega redarstva.

Operativni vodja prometa vodi občinsko redarstvo, načrtuje, organizira, usklajuje ter nadzoruje delo v občinskem redarstvu, poroča o stanju v redarstvu in opravlja druge naloge po nalogu vodje inšpektorata.

Pri opravljanju nadzora občinski redarji izvajajo ukrepe, ki so z zakoni in občinskimi predpisi prenesene nanje.

Pri tem imajo pravico in dolžnost:
• opozoriti na kršitev predpisov,
• ugotoviti istovetnost oseb v zvezi z opravljanjem nadzora,
• izreči globo za prekršek na kraju samem,
• postavljanje zahtev fizičnim in pravnim osebam, da jim nudijo vse podatke in vso potrebno pomoč pri izvajanju nalog občinskega redarstva,
• obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen,
• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje inšpektorata.
• Občinski redar lahko, kadar gre za nujne ukrepe za zagotovitev varnosti, po pisnem ali ustnem pooblastilu pristojnega občinskega inšpektorja odredi:
• začasno ustavitev del, ki jih opravljajo fizične in pravne osebe, če se ta dela opravljajo v nasprotju s predpisi, po katerih opravljajo nadzor,
• določi začasne ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnosti oseb in premoženja.
Nekatera izmed področij nadzora občinskih inšpektorjev so tudi varstvo okolja, občinske ceste in druge javne površine, komunalne takse, plakatiranje, cestno prometna signalizacija, oglaševalni objekti.