JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del parcele 543/1 k.o. Rakovci

Javna razgrnitev Elaborata lokacijske preveritve za parcelo številka 543/1 k.o. Rakovci

Občina Sveti Tomaž obvešča javnost o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del parcele 543/1 v k.o. 281 – Rakovci. Investitor želi s postopkom lokacijske preveritve povečati območje posamične poselitve (A). V ta namen je bil izdelan Elaborat lokacijske preveritve, ki ga je pod številko LP 1/24 (datum izdelave: marec 2024) je izdelal ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota.

Gradivo je javno razgrnjeno od 10.06.2024 do 26.06.2024, v prostorih Občine Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, Sveti Tomaž in na spletni strani občine http://sv-tomaz.si/ V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge se lahko poda do vključno 26.06.2024 na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, se pošlje na naslov Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž ali na elektronski naslov obcina@sv-tomaz.si pri čemer se pod »zadeva« navede Pripombe – lokacijska preveritev.

Občinska uprava

javno naznanilo

02_elaborat_lp

03_mnenja