Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del enote urejanja prostora »ST 1« za parcelo št. 556/2 k.o. 281 Rakovci – gradivo za mnenja

LP_556-2_rakovci