Dopolnjen elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del parc. 543/1 v k.o. Rakovci

lp_1_24