Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

OBČINA SVETI TOMAŽ Sveti Tomaž 37 2258 Sveti Tomaž

Odgovorna uradna oseba:

Mirko Cvetko, župan

Datum prve objave kataloga:

30.03.2008

Datum zadnje spremembe:

09.04.2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.sv-tomaz.si

Druge oblike kataloga

tiskana oblika,Katalog v fizični obliki je dostopen v pisarni občinske uprave:Občina Sveti Tomaž,vsak delovnik (pon. tor. 7.30-15.00, sreda 7.30-17.00,čet, pet 7.30-13.00).

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Občina Sveti Tomaž je nastala leta 2006 z razdelitvijo bivše občine Ormož. Občina Sveti Tomaž je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Bratonečice, Hranjigovci, Gornji Ključarovci, Gradišče, Koračice, Mala vas pri Ormožu, Mezgovci, Pršetinci, Rakovci, Rucmanci, Savci, Sejanci, Senčak, Senik, Sveti Tomaž, Trnovci in Zagorje.Občina  se razteza na površini 38 km2 in ima 2174 prebivalcev. Občina v okviru Ustave in zakonov samostojno opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki jih s soglasjem občine prenese v občinsko pristojnost država.Občina v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun.Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge) določene z zakonom in statutom za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja naslednje naloge:

 • upravlja občinsko premoženje
 • omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva
 • načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja in izvaja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči
 • ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj
 • v skladu z zakonom ureja promet v občini ter izvaja naloge občinskega redarstva
 • skrbi za zbiranje in odlaganje odpadkov
 • ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte
 • gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine
 • organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe
 • v okviru svoje pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za obvezne lokalne javne službe
 • skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom in opravlja druge dejavnosti varstva okolja
 • skrbi za požarno varnost in organizira reševanje in pomoč
 • ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in organizira enote, službe in druge operativne sestave za zaščito reševanja in pomoč ter zagotavlja njihovo usposabljanje
 • pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele
 • pospešuje oblike prostovoljne pomoči
 • pospešuje vzgojno izobraževalno, kulturno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno, turistično in zdravstveno dejavnost na svojem področju
 • pospešuje razvoj športa in rekreacije
 • pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju
 • ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev
 • določa pogoje za prireditve in opravlja nadzorstvo nad njimi
 • organizira komunalno-redarsko službo in skrbi za red v občini
 • določa prekrške denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi se ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno;
 • opravlja statistično, evidenco in analitično funkcijo za svoje potrebe
 • sprejema statut občine in druge splošne akte
 • predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti
 • organizira občinsko upravo
 • ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

Seznam zakonov,ki se nanašajo na delovno področje organa

 • Zakon o lokalni samoupravi
 • Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
 • Zakon o samoprispevku
 • Zakon o volilni kampanji
 • Zakon o političnih strankah
 • Zakon o lokalnih volitvah
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o javnih financah
 • Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
 • Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
 • Stanovanjski zakon
 • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
 • Zakon o varstvu pred požarom
 • Zakon o gasilstvu
 • Zakon o varnosti cestnega prometa
 • Zakon o policiji
 • Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
 • Zakon o kmetijstvu
 • Zakon o kmetijskih zemljiščih
 • Zakon o zaščiti živali
 • Zakon o gozdovih
 • Energetski zakon
 • Zakon o javnih cestah
 • Zakon o varnosti cestnega prometa
 • Zakon o prevozih v cestnem prometu
 • Zakon o varnosti v železniškem prometu
 • Zakon o razvoju malega gospodarstva
 • Zakon o spodbujanju razvoja turizma
 • Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb
 • Zakon o varstvu okolja,
 • Zakon o gospodarskih javnih službah
 • Zakon o vodah
 • Zakon o ohranjanju narave
 • Zakon o imenovanju in evidentiranju naselji, ulic in stavb
 • Zakon o temeljni geodetski izmeri
 • Zakon o urejanju prostora
 • Zakon o graditvi objektov
 • Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
 • Zakon o stavbnih zemljiščih
 • Zakon o zdravstveni dejavnosti
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • Zakon o lekarniški dejavnosti
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi
 • Zakon o varstvu kulturne dediščine
 • Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
 • Zakon o medijih
 • Zakon o društvih
 • Zakon o športu
 • Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o vrtcih
 • Zakon o osnovni šoli
 • Zakon o usmerjanju otrok s potrebnimi potrebami
 • Zakon o glasbeni šoli
 • Zakon o izobraževanju odraslih
 • Zakon o socialnem varstvu
 • Zakon o financiranju občin
 • Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Občinska uprava Občine Sveti Tomaž je organizirana kot enovit organ, ki pokriva naslednja področja: okolje in prostor, gospodarske javne službe,  družbene dejavnosti  in finance.

Organigram organa

Organigram

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Zinka HARTMAN, univ. dipl. prav., Direktorica občinske uprave OBČINA SVETI TOMAŽ, SVETI TOMAŽ 37, 2258 SVETI TOMAŽ Tel: 7416-600, faks:02/7416-604 Elektronski naslov: zinka.hartman@sv-tomaz.si

Pooblastilo: Sklep z dne 05.05.2009, št. 007-12/2009 01/zh

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

pravno-informacijski sistem RS

Predpisi lokalnih skupnosti

  Uradno glasilo občine Sveti Tomaž

 http://sv-tomaz.si/kategorija/glasilo/

Predpisi EU

 UER-LEX

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

predlogi predpisov

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 strateški dokumenti in proračuni

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • Izračun komunalnega prispevka
 • Dodelitev enkratne pomoči za novorojenca
 • Razpisi
 • Izdaja potrdil in soglasij

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 • Evidenca zavezancev za plačilo stavbnega zemljišča
 • Evidenca o vlagateljih  za uveljavitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu novorojenca
 • Evidenca oseb,ki jih občina plačuje osebno zdravstveno zavarovanje
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o komunalnih prispevkih

Evidence temelji na zakonski podlagi in vsebujejo podatke o kot ga opredeljuje normativna podlaga.

Organ pridobiva podatke v evidenci po uradni dolžnosti in na podlagi vlog.

 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Ne razpolagamo.

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

Ne razpolagamo

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Vaše vloge lahko vložite v času uradnih ur na vložišču, pošljete po pošti oz. posredujete po elektronski pošti.

 Obrazci:

 ZAHTEVA ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

ZAHTEVA ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ

 PRITOŽBA

 

 

4. Stroški za posredovanje informacij javnega značaja

Stroške posredovanja informacij javnega značaja določa

 Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis) kot to določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016)..

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

Zapisnik občinskega sveta
6. Povezave
Pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja Pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja RS
7. Priloge
letno poročilo za leto 2017

podpis odgovorne osebe

Mirko Cvetko, župan