Uradno glasilo

ZAKLJUČNI RAČUN proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2009

 

16.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008 in 49/09) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož št. 7/07) je Občinski svet Občine Sveti Tomaž na 29.  redni seji dne, 28.06. 2010. sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE  SVETI TOMAŽ ZA LETO 2009
1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2009 v višini realiziranih prihodkov in drugih prejemkov 2.283.099,64 EUR ter realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna v višini 2.349.169,44 EUR.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa so tudi obrazložitve zaključnega računa proračuna, vključno z obrazložitvami načrta razvojnih programov, ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2009 se objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž.
Priloga:
–    Splošni del zaključnega računa proračuna
–    Posebni del zaključnega računa proračuna

Številka: 450-1/2010
Sveti Tomaž, 28. 06. 2010

ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ
Mirko CVETKO l.r.