SPODBUJANJE PONUDNIKOV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE JERUZALEM SLOVENIJA

prp-logo

SPLOŠNE INFORMACIJE O PROJEKTU:

Akronim: SPKBZ
Sklad: EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja)
Vodilni partner: Občina Sveti Tomaž
Ostali partnerji: Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi
Vrednost operacije: 11.279,02 EUR
Vrednost sofinanc.: 6.850,30 EUR
Trajanje operacije: začetek 01. 03. 2021, konec 31. 12. 2022
Odločba z dne: 29. 12. 2020

POVZETEK OPERACIJE

Podukrep 19.2 Podpora za  izvajanje operacij v okviru strategije  lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Partnerstvo je prijavilo operacijo na 4.  JP LAS UE Ormož (ukrep 1.2.1: Spodbujanje partnerstev za podporo podjetništvu in kmetijstvu).
Operacija bo vključevala izvedbo aktivnosti na področju izobraževanja in usposabljanja v obliki
delavnic za ponudnike različnih sektorjev ter izvedbi dveh študijskih tur.
Sredstva bodo porabljena za aktivnosti na področju usposabljanja lokalnih ponudnikov, predvsem kmetov, ki bodo služila tudi kot podpora podjetništvu in kmetijstvu, da bi oblikovali svojo ponudbo – izdelke, pridelke, kakovostne za prodajo na trgu. Aktivnosti se bodo odvijale v sklopu delavnic za ponudnike različnih pridelkov, izdelkov in storitev ter posameznike, ki bi se želeli v bodoče ukvarjati z dopolnilnim delom na kmetijah ali podjetništvom. Predvsem kot primera dobre prakse, bosta izvedeni študijski turi v dve večji turistični destinaciji z namenom nadgradnje turistične ponudbe lokalnih ponudnikov v destinaciji Jeruzalem Slovenija in prenosom možnosti novih pristopov, posodabljanje tradicionalnih oblik znanj ter izmenjave izkušenj.
Na podlagi izvedenih aktivnosti bo operacija imela dolgoročne pozitivne učinke – usposobljenost lokalnih ponudnikov, predvsem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah; certificiranje lokalnih pridelkov in izdelkov s pridobitvijo pravice do uporabe KBZ JS, kar je dodatna dodana vrednost izdelkom in seveda pokazatelj kakovosti življenja na podeželju.

OPERACIJA ZAJEMA NASLEDNJE AKTIVNOSTI

1) Izvedba delavnice VOV (vikendi odprtih vrat) in DOV (dnevi odprtih vrat)
2) Izvedba delavnice za prireditve – PRI, za organizatorje prireditev (usposabljanje ter napotki
ponudnikom za izvedbo in organizacijo dogodkov, prireditev in spodbujanje k prijavi na ocenjevanje prireditev za pridobitev pravice do uporabe KBZ Jeruzalem Slovenija).
3) Izvedba delavnice za pridelke in živilske izdelke – PŽI, za ponudnike pridelkov in živilskih izdelkov (usposabljanje ter napotki ponudnikom za kakovostne pridelke, izdelke in spodbujanje k prijavi na ocenjevanje svojih lastnih produktov za pridobitev pravice do uporabe KBZ Jeruzalem Slovenija). Spodbujanje ponudnikov za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija 2
4) Izvedba delavnice za rokodelske izdelke – RI, za ponudnike rokodelskih izdelkov (usposabljanje ter napotki ponudnikom za kakovostne rokodelske izdelke in spodbujanje k prijavi na ocenjevanje svojih lastnih produktov za pridobitev pravice do uporabe KBZ Jeruzalem Slovenija).
5) Izvedba delavnice za jedi in pijače – JP, za ponudnike jedi in pijač (usposabljanje ter napotki
ponudnikom za kakovostne jedi, pijače in spodbujanje k prijavi na ocenjevanje svojih lastnih
produktov za pridobitev pravice do uporabe KBZ Jeruzalem Slovenija).
6) Izvedba delavnice za turistična doživetja – TD, za ponudnike turističnih doživetij (usposabljanje ter napotki ponudnikom za pravilen pristop, organizacijo in trženje kakovostnih turističnih doživetij in spodbujanje k prijavi na ocenjevanje turističnih doživetij za pridobitev pravice do uporabe KBZ Jeruzalem Slovenija).
7) Izvedba študijskih tur za turistične ponudnike, lokalne vodnike, turistične delavce ipd. v destinaciji Goriška Brda in Podčetrtek-Rogaška Slatina
8) Koordinacija in promocija projekta

CILJI OPERACIJE:

– dvig kvalitete bivanja in spodbujanje zdravega načina življenja;
– izboljšanje lokalne samooskrbe;
– razvoj turizma;
– spodbujanje inovativnih partnerstev;
– povezovanje lokalnih podjetnikov in kmetov ter jih dodatno izobraževati in usposobiti ter s tem spodbuditi ponudnike in povečati kakovost domačih lokalnih izdelkov, kmetijskih pridelkov, s pridobitvijo pravice do uporabe certifikata kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija;
– spodbujanje ponudnikov in podjetnikov k nadgradnji svojih produktov in storitev. Z delavnicami, kjer bodo deležniki le-teh, seznanjeni na kakšen način naj nadgradijo svojo ponudbo bo hkrati tudi podporni člen za sam razvoj podjetništva in ostalih ponudnikov;
– spodbujanje lokalnih deležnikov predvsem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter z izvedbo aktivnosti operacije hkrati spodbujati tudi aktivnosti na področju trženja in promocije;
– spodbujanje medgeneracijskega znanja in učenja;
– vključevanje različnih ciljnih skupin;
– povečanje usposobljenosti ponudnikov različnih sektorjev s poudarkom na kmetijskem in živilskem sektorju ter dvigu dodane vrednosti pri pridelavi in trženju kmetijskih pridelkov, izdelkov in storitev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ali izdelkov domače obrti.

Operacija bo izpolnjevala naslednje usmeritve horizontalnih ciljev EU:

– operacija v smeri znanja: spodbujanje aktivnosti operacije v smeri znanja, podjetnosti in
vključujoče družbe, ki bodo omogočile hitrejši in trajnostni razvoj LAS UE Ormož. Aktivnosti operacije bodo prispevale k večjemu povezovanju ponudnikov, večjemu številu certificiranih produktov ter k samemu razvoju območja destinacije Jeruzalem Slovenija – LAS UE Ormož. Prav tako bosta študijski turi v večji turistični destinaciji, kot primera dobre prakse, prispevali k možnostim uporabe novih metod in pristopov ter prenos posodabljanja tradicionalnih znanj in izkušenj;
– enakost med spoloma: v okviru izvajanja operacije bomo spodbujali enakost med spoloma, tako, da bodo v operacijo vključene tudi ženske in starejši. Spodbujanje ponudnikov za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija 3

PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE

– inovativno aktivno sodelovanje različnih deležnikov;
– izvedene delavnice (dnevi in vikendi odprtih vrat, prireditve, pridelki in živilski izdelki, rokodelski izdelki, jedi in pijače, turistična doživetja);
– izvedeni dve študijski turi (Goriška Brda in Podčetrtek-Rogaška Slatina);
– usposobljeni lokalni ponudniki (nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, gostinci, rokodelci…) in organizatorji prireditev;
– večja povezanost lokalnih ponudnikov ter prenos inovacij iz drugega okolja, nove metode in pristopi, prenos oblike znanj in izkušenj na podlagi primerov dobrih praks.

INFORMACIJE DOSTOPNE NA:
https://program-podezelja.si/sl/
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
http://www-las-eu-ormoz.si