JAVNO NAZNANILO o obveščanju javnosti o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN za enoto urejanja prostora TO 9

javno naznanilo

osnutek izhodišč