Javna razgrnitev Elaborata lokacijske preveritve za parcelo številka 556/2 k.o. Rakovci

Javna razgrnitev Elaborata lokacijske preveritve za parcelo številka 556/2 k.o. Rakovci

 Občina Sveti Tomaž obvešča javnost o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del enote urejanja prostora »ST 1« za parcelo št. 556/2 k.o. 281 Rakovci v občini Sveti Tomaž. Investitor želi s postopkom lokacijske preveritve preoblikovati območje posamične poselitve (A). V ta namen je bil izdelan Elaborat lokacijske preveritve, ki ga je pod številko 22-LP-12 (datum izdelave: januar 2023) izdelal Umarh d.o.o., Zelenikova ulica 1, 2250 Ptuj.

Gradivo je javno razgrnjeno od 27.07.2023 do 14.08.2023, v prostorih Občine Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, Sveti Tomaž in na spletni strani občine http://sv-tomaz.si/ V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge se lahko poda do vključno 14.08.2023 na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, se pošlje na naslov Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž ali na elektronski naslov obcina@sv-tomaz.si pri čemer se pod »zadeva« navede Pripombe – lokacijska preveritev.

Občinska uprava

javno naznanilo

elaborat lokacijske preveritve