Javna razgrnitev Elaborata lokacijske preveritve za parcelo številka 324 k.o. Rucmanci

Javna razgrnitev Elaborata lokacijske preveritve za parcelo številka 324 k.o. Rucmanci

 Občina Sveti Tomaž obvešča javnost o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v k. o. 280 Rucmanci v občini Sveti Tomaž. Investitor želi s postopkom lokacijske širiti območje posamične poselitve (A). V ta namen je bil izdelan Elaborat lokacijske preveritve, ki ga je pod številko 2021-LP-027 izdelal URBIS d.o.o. Maribor, Partizanska cesta 3, 2000 Maribor.

Gradivo je javno razgrnjeno od 15.10.2021 do 29.10.2021, v prostorih Občine Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, Sveti Tomaž in na spletni strani občine http://sv-tomaz.si/ V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge se lahko poda do vključno 29.10.2021 na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, se pošlje na naslov Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž ali na elektronski naslov obcina@sv-tomaz.si pri čemer se pod »zadeva« navede Pripombe – lokacijska preveritev.

Javno naznanilo

Elaborat LP

grafika ureditev LP

grafika novo območje