Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del parcele 543/1 v k.o. 281 – Rakovci

LP_1-24